• Volejte : +420 777 813 112

                                Obchodní podmínky společnosti   Reklapo production s.r.o.

 

Reklapo production s.r.o.

Podlipného 505/15, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 04064046 , DIČ: CZ 04064046

Spisová značka: C 241917 vedená u Městského soudu v Praze

Tyto obchodní podmínky upravují ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”) základní podmínky, za kterých budou mezi Reklapo production s.r.o.  (dále jen „Reklapo production “) a kupujícím (dále jen „Kupující“), (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavírány jednotlivé kupní smlouvy podle § 2079 a následující občanského zákoníku, kterými se Reklapo production zaváže, že Kupujícímu odevzdá movité věci (dále jen „Výrobky“), které jsou předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k nim, a

Kupující se zaváže, že Výrobky převezme a zaplatí Reklapo production kupní cenu (dále jen “Kupní smlouva”).

 1. Předmět plnění – objednávky, vznik Kupní smlouvy

1.1 Objednávky Výrobků, respektive nabídky Kupujícího k uzavření Kupní smlouvy (dále jen „objednávky“), musí být učiněny Kupujícím pouze písemně tak, aby z objednávky byl zřejmý úmysl toho, kdo objednávku činí, uzavřít Kupní smlouvu určitého obsahu a být Kupní smlouvou vázán v případě přijetí objednávky Reklapo production. Kupní smlouva na základě objednávky Kupujícího se považuje za uzavřenou až v okamžiku, kdy Reklapo production písemnou objednávku Kupujícího potvrdí.

1.2 Kupní smlouvy uzavřené mezi Reklapo production a Kupujícím se budou řídit těmito obchodními podmínkami. Pokud však byla mezi Reklapo production a Kupujícím uzavřena Rámcová kupní smlouva, nebo jiná smlouva o dodávkách Výrobků Reklapo production, mají ustanovení takové smlouvy před ustanoveními těchto obchodních podmínek přednost.

1.3 Každá objednávka musí obsahovat alespoň tyto podstatné náležitosti: (a) identifikaci Reklapo production a Kupujícího v rozsahu obchodní firma resp. jméno a příjmení, adresa sídla resp. místo podnikání, a IČO, (b) specifikaci Výrobků číslem a názvem Výrobku, (c) množství Výrobku, (d) místo dodání. Pokud objednávka nebude mít jakoukoliv z náležitostí uvedených v tomto ustanovení, není závazná. Reklapo production tímto dává ve smyslu ustanovení § 1726 druhé věty občanského zákoníku najevo, že bez náležitostí objednávky uvedených shora, Kupní smlouva uzavřena nebude.

1.4 Smluvní strany se dohodly, že množství Výrobku uvedené v objednávce bude vždy odpovídat prodejním jednotkám.

1.5 Smluvní strany se dohodly, že Kupující bude vždy objednávat dle obdržené nabídky ze strany Reklapo production.

1.6 Reklapo production objednávku Kupujícího potvrdí písemně do 5ti pracovních dnů ode dne doručení objednávky, případně Kupujícímu oznámí, že objednávku nepřijímá, či navrhne její změny, a to stejnou formou (poštou nebo e – mailem) v níž byla objednávka Reklapo production doručena.

1.7 Veškerá telefonická a ústní ujednání ohledně obsahu Kupní smlouvy jsou závazná pouze po písemném potvrzení takového ujednání oběma Smluvními stranami dle § 1757, odst. 1 občanského zákoníku. Potvrzení Kupujícího dle § 1757, odst. 2 a 3 občanského zákoníku se vylučuje.

1.8 Není-li mezi Smluvními stranami písemně sjednáno jinak, platí, že uzavřením Kupní smlouvy pozbývají platnosti ústní i písemná ujednání mezi Smluvními stranami, která předcházela uzavření dané Kupní smlouvy a týkala se daných Výrobků.

1.9 Objednávky Kupujícího musí být zasílány písemně, přičemž písemná forma je zachována, pokud jsou objednávky Kupujícího učiněny elektronickou poštou na emailovou adresu zákaznického servisu Reklapo production.

 

 1. Kupní cena Výrobků

2.1 Výrobky jsou Kupujícímu dodávány dle seznamu a za cenu dle aktuálního ceníku v době doručení objednávky Kupujícího Reklapo production, nedohodnou-li se smluvní strany jinak

2.2 Kupní smlouva nevznikne bez ujednání o kupní ceně.

 

 1. Platební podmínky

3.1 Kupující se zavazuje zaplatit Reklapo production kupní cenu za dodané Výrobky na základě faktur vystavených Reklapo production v souladu s Kupní smlouvou. Faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Má-li faktura vady, je Kupující oprávněn fakturu Reklapo production vrátit ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů od jejího doručení s uvedením důvodů jejího vrácení. Běh doby splatnosti se uplatněním vady faktury nestaví.

3.3 Kupující je povinen zaplatit Reklapo production kupní cenu za dodané Výrobky do patnácti (15) dnů ode dne vystavení příslušné faktury nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kupující zaplatí kupní cenu převodem na bankovní účet Reklapo production, který je uveden na faktuře.

3.4 Kupní cena se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy byla příslušná částka připsána na účet Reklapo production.

3.5 V případě prodlení s úhradou kupní ceny je Reklapo production oprávněn požadovat na Kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok Reklapo production na náhradu majetkové či nemajetkové újmy.

3.6 V případě prodlení Kupujícího s plněním platebních povinností je Reklapo production oprávněn od příslušné Kupní smlouvy, popř. i od všech ostatních Kupních smluv uzavřených s Kupujícím, které ještě nebyly splněny, odstoupit. Reklapo production je rovněž oprávněn kdykoliv pozastavit dodávku Výrobků Kupujícímu, pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny dle jakékoli Kupní smlouvy uzavřené mezi Reklapo production a Kupujícím.

 

 

 1. Dodávky Výrobků

4.1 Reklapo production se zavazuje dodávat Výrobky do místa plnění dodávky uvedeného v objednávce Kupujícího, a to v předpokládaném termínu dodání, který Reklapo production uvede v potvrzení objednávky, avšak pod podmínkou, že Kupující uhradil všechny splatné závazky vůči Reklapo production. Předpokládaný termín dodání Výrobků je stanoven jako orientační a Reklapo production si vyhrazuje právo tento termín změnit, o čemž bude Kupující Reklapo production předem vyrozuměn. Smluvní strany se dohodly, že nedodržení předpokládaného termínu dodání není považováno za porušení Kupní smlouvy, pokud Reklapo production o této skutečnosti Kupujícího včas informuje.

4.2 Kupující je povinen dodané Výrobky převzít a jejich převzetí potvrdit na dodacím listu nebo jiném dokumentu předloženém přepravcem.

4.3 Nebude-li písemně dohodnuto jinak, přechází nebezpečí škody na Výrobcích z Reklapo production na Kupujícího převzetím Výrobků, včetně průvodních dokladů Kupujícím v místě plnění dodávky zboží od Reklapo production nebo dopravce, tj. odevzdáním Kupujícímu v dohodnutém místě plnění. Vlastnické právo k Výrobkům přechází z Reklapo

production na Kupujícího převzetím Výrobků, včetně průvodních dokladů Kupujícím v místě plnění dodávky zboží od Reklapo production nebo dopravce, tj. odevzdáním Kupujícímu v dohodnutém místě plnění.

 

 

           

 

 1. Odpovědnost za újmu

5.1 Reklapo production odpovídá za újmu způsobenou Kupujícímu porušením svých povinností v rozsahu dále uvedeném, pokud Reklapo production neprokáže, že porušení bylo způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

5.2 Odpovědnost za újmu včetně ušlého zisku způsobeného Kupujícímu Reklapo production porušením povinností je omezeno do výše kupní ceny uhrazené Kupujícím za dodávku příslušného (ých) Výrobku(ů) ze strany Reklapo production, kterým(i) byla porušena povinnost a na základě níž vznikla újma.

 

 

 1. Převzetí Výrobků a odpovědnost za vady Výrobků

6.1 Kupující je povinen Výrobky při převzetí řádně prohlédnout a veškeré kvantitativní a zjevné vady Výrobků zaznamenat v dodacím listu nebo jiném dokumentu předloženém přepravcem. Ostatní vady Výrobků je Kupující povinen reklamovat ihned po jejich zjištění v písemné formě a tuto reklamaci zaslat na adresu zákaznického servisu Reklapo production, a to poštou, nebo mailem, návrh řešení, poznámku a jméno pracovníka Kupujícího, který reklamaci uplatňuje/vyřizuje.

6.2 Zákaznický servis Reklapo production potvrdí do pěti (5) pracovních dnů příjem reklamace a navrhne její řešení, případně informuje Kupujícího, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, Reklapo production vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodne na delší době.

6.3 Pokud je součástí reklamace vráceni Výrobků Reklapo production, vyčká Kupující na pokyn Reklapo production, kdy, jakým způsobem a na jakou adresu se Výrobky mají vracet. Bez dohody o vrácení Výrobků může Reklapo production vratku odmítnout.

6.4 Kupující není oprávněn z důvodu reklamace odmítnout platby za dodané Výrobky, případné cenové či jiné rozdíly uznané reklamace se řeší zvlášť opravným daňovým dokladem. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.5 Reklapo production neodpovídá za vady Výrobků a škody způsobené:

6.5.1 nerespektováním pokynů pro instalaci a použití, jak jsou uvedeny v Návodu k instalaci anebo v Návodu k použití k Výrobku;

6.5.2 instalací Výrobku nebo jeho jakýchkoliv částí či oprava nebyla provedena osobou pověřenou nebo jinak určenou Reklapo production;

6.5.3 modifikací již instalovaného Výrobku, jeho rozšířením jakýmkoliv způsobem třetí osobou (tyto zásahy je oprávněna provést pouze osoba pověřená či jinak určená Reklapo production);

6.5.4 nesprávným zacházením s Výrobkem, jeho přetěžováním, nesprávným skladováním nebo udržováním;

6.5.5 získáním jednotlivých náhradních dílů Výrobků, které nebyly poskytnuty Reklapo production (či osoby pověřené či jinak určené Reklapo production) nebo modifikováním, transformováním nebo opravením Výrobku bez autorizace Reklapo production, vložením zařízení do Výrobku, které Reklapo production neschválilo;

6.5.6 vznikem okolnosti vylučující odpovědnost, zejména přírodní katastrofy nebo jakékoliv jiné události nebo okolnosti, které jsou mimo vliv Reklapo production a za které Reklapo production nemůže být činěna odpovědnou;

6.5.7 užíváním v rozporu s účelem, ke kterému je Výrobek určen, mechanickým poškozením nebo působením nevhodných chemických látek na Výrobek.

 

 

 1. 7. Postoupení

7.1 Kupní smlouva zavazuje osobně Kupujícího, který nesmí bez předchozího písemného souhlasu Reklapo production postoupit, převést ani přenést žádná svá práva ani povinnosti podle Kupní smlouvy na třetí osobu nebo na subdodavatele.

 1. Dodržování právních předpisů

8.1 Kupující se zavazuje, že bude plnit veškeré povinnosti a zajistí, že bude dodržovat platnou právní úpravou národní, mezinárodní ratifikovanou Českou republikou, zejména veškeré předpisy týkající se boje proti korupci (například: Úmluvu OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních obchodních transakcích), opatření proti praní špinavých peněz, zákony týkající se ochrany hospodářské soutěže, regulace obchodu, životního prostředí, dopravy, bezpečnosti, zdraví a pracovněprávních vztahů (dále jen „Právní předpisy“), které se vztahují na Kupujícího. Kupující dále prohlašuje a zavazuje se, že nepodnikne a zajistí, aby jeho Zástupci nepodnikli žádný krok, který by způsobil, že by Reklapo production porušila jakýkoli Právní předpis. Kupující bude okamžitě informovat Reklapo production, jakmile se dozví nebo bude mít důvod se domnívat, že při plnění povinností Kupujícího došlo nebo by mohlo dojít k jakémukoli porušení Právních předpisů ze strany Kupujícího nebo jeho Zástupců nebo že Kupující nebo jeho Zástupci nedodrželi povinnosti Kupujícího stanovené v tomto článku.

8.2 Kupující se zavazuje, že bude dodržovat veškeré aplikovatelné právní předpisy ohledně kontroly vývozu týkající se výrobků, služeb, vybavení, technologie a/nebo softwaru Reklapo production (dále jen „Výrobky“) dodávaných Reklapo production.

 

 1. Duševní vlastnictví

9.1 Kupující není oprávněn používat obchodní název a ochranné známky Reklapo production bez předchozího souhlasu Reklapo production.

9.2 Práva k duševnímu vlastnictví, včetně mimo jiné autorského práva, ke všem nákresům, zprávám a dalším dokumentům a materiálům vztahující se k Výrobkům, pokud byly poskytnuty v rámci plnění Kupní smlouvy, zůstávají výlučným majetkem Reklapo production. Pokud si Kupující vytvořil výše uvedené k výrobkům Reklapo production sám, Reklapo production neodpovídá za jejich správnost.

 1. Audity ve výrobních prostorách Reklapo production .

Audity výrobních prostor Reklapo production Kupujícím budou umožněny pouze na základě vzájemné dohody Kupujícího a Reklapo production. Reklapo production si vyhrazuje právo odmítnout audit Kupujícího ve výrobních prostorách Reklapo production.

 

 1. Mlčenlivost

11.1 Důvěrné informace jedné Smluvní strany představují obchodní, finanční a technické informace sdělené nebo získané druhou Smluvní stranou v rámci objednávky před uzavřením Kupní smlouvy nebo v rámci plnění Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda jsou sděleny ústně, písemně, elektronicky nebo jakýmkoliv jiným prostředkem (dále jen „Důvěrné informace“).

11.2 Důvěrné informace nezahrnují:

 • informace, které jsou veřejně známé bez zavinění přijímající Smluvní strany,
 • informace již známé nebo vytvořené nezávisle přijímající Smluvní stranou, aniž by k tomu byly použity důvěrné informace; a
 • informace získané od třetí osoby, kdy tato třetí osoba sama neporušila závazek mlčenlivosti vůči smluvní straně, která informace poskytuje.

11.3 Každá Smluvní strana bude veškeré Důvěrné informace získané od druhé Smluvní strany uchovávat v přísné důvěrnosti a nesmí je poskytnout žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, ani je nesmí využít pro svou potřebu.

11.4 Smluvní strany se zavazují, že jejich zaměstnanci a subdodavatelé budou dodržovat povinnost mlčenlivosti o Důvěrných informacích.

11.5 Po dodání Výrobků dle příslušné Kupní smlouvy vrátí Kupující Reklapo production veškeré dokumenty, které od něj případně obdržel, a současně zničí všechny kopie či reprodukce těchto dokumentů, které případně vytvořil, pokud nejsou nezbytné pro užívání těchto výrobků.

11.6 Povinnost zachovávat mlčenlivost zůstává v platnosti i po dobu pěti (5) let ode dne uzavření poslední Kupní smlouvy, která se řídí těmito obchodními podmínkami.

 

 

 1. Okolnosti vylučující odpovědnost

Žádná Smluvní strana neporuší tyto obchodní podmínky, ani nebude jinak odpovědná za prodlení s plněním nebo za nesplnění kteréhokoliv závazku podle kterékoli Kupní smlouvy, je-li takové prodlení nebo nesplnění způsobeno událostí, která je mimo její přiměřený dosah (tj. okolnosti vylučující odpovědnost) ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Příslušná lhůta bude prodloužena do té doby, dokud nebude vyřešena příčina prodlení. Toto ustanovení se nevztahuje na platby, které Kupující dluží Reklapo production.

 

 1. Rozhodné právo, spory a jejich řešení

13.1 Ustanovení těchto obchodních podmínek se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a v souladu s ním jsou vykládána.

13.2 Smluvní strany se budou snažit řešit spory nebo problémy běžnými komunikačními prostředky.

 

 1. Závěrečná ustanovení

14.1 Obchodní podmínky jsou součástí Kupní smlouvy a nabývají vůči účastníkům účinnosti dnem uzavření Kupní smlouvy. Obchodní podmínky nemusí být samostatně Smluvními stranami podepisovány, jelikož Kupující měl možnost se s nimi před uzavřením Kupní smlouvy seznámit.

14.2 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají Kupní smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva).

14.3 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem), § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách).

14.4 Neplatnost jednotlivého ustanovení těchto obchodních podmínek, nezpůsobuje jejich neplatnost jako celku. Místo neplatného ustanovení bude písemně dohodnuto nové ustanovení odpovídající smyslu a účelu uzavřeného smluvního vztahu.

14.5 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.09.2019.

Contact

Zavolejte nám

Rádi Vás uslyšíme.
Domluvíme si s Vámi schůzku u nás, nebo zajedeme za Vámi.

Pojďte si promluvit o Vašem projektu !

Vybereme Vám ty nejlepší řešení a materiály za přiměřenou cenu.Budou splňovat všechny náročné požadavky.A budou se Vám líbit.

Chci to probrat

Jste připraveni Začít Váš projekt?

Využijte naše znalosti a zkušenosti a uděláme revoluci.

Jdeme na to

Chcete s námi spolupracovat?

Neustále hledáme partnery z oblasti reklamy,architektury,designu a jiných oblastí. Nebo už máte konkrétní objednávku?

Chci víc informací

Tady nás najdete:

Reklapo production s.r.o.
Podlipného 505/15, Libeň 180 00, Praha 8
IČ: 04064046 DIČ: CZ04064046

Registrace: C 241917 vedená u Městského soudu v Praze
tel : 777 813 112 , 777 015 417
e-mail : obchod (at) reklapoproduction.cz

Contact