• Volejte : +420 777 813 112

Informace o zpracovávaných osobních údajích

(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dále Nařízení GDPR)

Naše společnost Reklapo production s.r.o.

, IČ: 04064046

(dále jen „společnost“), zpracovává následující  údaje subjektů údajů mimo zaměstnanců.

Ve společnosti působí Informační manažer  – IM. Ke dni této informace je to pan/í Michal Hejnal , telefon: 777 813 112 , mail:info@reklapoproduction.cz. V případě uplatnění Vašich níže uvedených práv, které by naše společnost řešila, kontaktujte prosím Informačního manažera.

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje jsou stanoveny Vaše Následující práva.
Máte právo požádat správce osobních údajů – naši společnost o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, o přístup k těmto osobním údajům.
Máte právo na jejich opravu Vašich osobních údajů (v případě nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů),
Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
–          osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
–          odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
–          vznesete námitky proti zpracování (viz dále) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
–          osobní údaje byly zpracovány protiprávně
–          osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie (EU) nebo právu ČR, které se na naši společnost vztahuje
–          osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti,
Jsou stanoveny důvody, kdy se toto Vaše právo neuplatní.

Máte právo na omezení zpracování.
–          v případě Vašeho popření přesnosti na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
–          Zpracování je protiprávní a a žádáte místo výmazu osobních údajů omezení jejich použití
–          osobní údaje již naše společnost nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
–          vznesete námitku proti zpracování (viz níže) a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad oprávněnými důvody vaší osoby

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy se vaše osobní údaje zpracovávají na základě zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni a v případě zpracování, které je prováděno pro účely našich oprávněných zájmů.

Máte právo požádat naši společnost o získání/předání (Právo na přenositelnost) Vašich osobních údajů v případě, že zpracování vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu (dle Nařízení GDPR – podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b)) a zpracování se provádí automatizovaně.

V případě osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, Máte právo tento svůj souhlas odvolat.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě, že dojde v rámci zpracování osobních údajů naší společností k porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme toto porušení bez zbytečného odkladu na našich webových stránkách a v případě, že budeme mít Vaše kontaktní údaje (telefon a mailovou adresu také přímo Vám.

Subjekty údajů, zpracovávané osobní údaje, účel zpracování

Subjekt údajů

Kategorie osobního údaje

Osobní údaj

Účel zpracování

Právní základ (povinnost)

Důvod oprávněného zájmu

Další účely zpracování

Doba uchování

Příjemci

Předání do třetí země

Automatizované rozhodování (včetně profilování)

Fyzické osoby – zaměstnanci společností, úřadů a orgánů se kterými se jedná na základě obchodního vztahu nebo na základě zákonných povinností –       Jméno a příjmení
–       Mailová adresa, telefonické spojení
–       IP adresa
–       Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně)
–       Adresa
–       Datum narození
zákonná povinnost,
plnění smluvního vztahu,
důkazní prostředek,
prokázání způsobilosti
Doba uchování: 10 kalendářních roků po roce provedení posledního záznamu
Kvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění
Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, daňový poradce, finanční auditor, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů
Fyzické osoby jednající na základě obchodního vztahu –       Jméno a příjmení
–       Adresa trvalého pobytu
–       Mailová adresa
–       IP adresa
–       Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně)
–       Adresa
–       Datum narození
zákonná povinnost,
smlouva,
oprávněný zájem (důkazní nouze, ekonomický zájem, prokázání způsobilosti)
Doba uchování:
Smlouvy/objednávky atd. 10 let po provedení záznamu
Kvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění
Případní příjemci: státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti
Zákazník –       Jméno a příjmení
–       Adresa trvalého pobytu
–       Mailová adresa
–       IP adresa
zákonná povinnost,
smlouva,
oprávněný zájem (důkazní nouze, ekonomický zájem)
Doba uchování:
Smlouvy/objednávky atd. 10 let po provedení záznamu
Registrační informace: 3 měsíce po zrušení registrace
Případní příjemci: státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti
Záznam z kamerového systému –       Obrazy osoby důkazní prostředek
ochrana bezpečnosti, zdraví a životů, ochrana majetku
Doba uchování:  2 měsíců
Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, naši případní zpracovatelé osobních údajů, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů
Zákazník – právnická osoba –       Jméno a příjmení Oprávněný zájem Doba uchování: do doby trvání akce
Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, naši případní zpracovatelé osobních údajů, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů
Manželka/dítě
zaměstnance
–       Příjmení a jméno manžela/ky, rodné číslo a název a adresa zaměstnavatele

–       Jméno, příjmení a rodné číslo dítěte

právní povinnost
důkazní prostředek
Doba uchování: 10 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaúčtovány

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

Majitelé společnosti –       Jméno a příjmení
–       Adresa trvalého pobytu
–       Identifikátor osobního dokladu
právní povinnost Doba uchování: 30 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladu
Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů
Statutární zástupci společnosti –       Jméno a příjmení
–       Adresa trvalého pobytu
–       Identifikátor osobního dokladu
právní povinnost Doba uchování: 30 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladu

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

Otisk razítka –       Informace o oprávněné osobě k razítku

(např. Jméno a příjmení, Identifikační číslo (např. v rámci Komory))

důkazní prostředek ve vztahu ke konkrétnímu použití

příjemci, případní příjemci: státní orgány, subdodavatelé, zákazníci, právník společnosti

Základní právní základ: Zákon č. 300/2008 Sb., Zákon č.  90/2012 Sb., Zákon č. 455/1991 Sb., Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon č. 418/2011 Sb., Zákon č. 499/2004 Sb., Zákon č. 227/2000 Sb., Zákon č. 480/2004 Sb., Zákon č. 93/2009 Sb., Zákon č. 563/1991 Sb., Zákon 523/1992 Sb., Zákon č. 586/1992 Sb., Zákon č. 253/2008 Sb., Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon 361/2000 Sb., (v platném znění)

Naše společnost pracuje s následujícími základními zpracovateli osobních údajů:

 

Druh zpracování

Zpracovatel

Mzdová a účetní agenda   DATAEKONOMIA s.r.o , IČ : 27207811
Contact

Zavolejte nám

Rádi Vás uslyšíme.
Domluvíme si s Vámi schůzku u nás, nebo zajedeme za Vámi.

Pojďte si promluvit o Vašem projektu !

Vybereme Vám ty nejlepší řešení a materiály za přiměřenou cenu.Budou splňovat všechny náročné požadavky.A budou se Vám líbit.

Chci to probrat

Jste připraveni Začít Váš projekt?

Využijte naše znalosti a zkušenosti a uděláme revoluci.

Jdeme na to

Chcete s námi spolupracovat?

Neustále hledáme partnery z oblasti reklamy,architektury,designu a jiných oblastí. Nebo už máte konkrétní objednávku?

Chci víc informací

Tady nás najdete:

Reklapo production s.r.o.
Podlipného 505/15, Libeň 180 00, Praha 8
IČ: 04064046 DIČ: CZ04064046

Registrace: C 241917 vedená u Městského soudu v Praze
tel : 777 813 112 , 777 015 417
e-mail : obchod (at) reklapoproduction.cz

Contact